Deklaracja „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”

Co roku, dochodzi aż do 37 000 zakłuć wśród personelu medycznego podczas wykonywania codziennych zadań. Według danych WHO 37% zakażeń WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4% HIV – rozpoznawanych jest po zranieniu się sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia. Konsekwencją tego typu zdarzeń są zakażenia personelu medycznego poważnymi chorobami zakaźnymi, co przyczynia się do absencji w pracy. Takie sytuacje są nie tylko zagrożeniem dla zdrowia i życia lekarzy czy pielęgniarek, ale również dla pacjentów, którzy najbardziej odczuwają niestabilność funkcjonowania placówek medycznych.

1

Szpital zobowiązany jest do opracowania oceny ryzyka wystąpienia zakłucia i zranienia na danym stanowisku pracy

2

Szpital obliguje się do udostępnienia środków eliminujących lub ograniczających stopień narażenia na zranienia i zakłucia przez personel medyczny

3

Szpital ma opracowane i wdrożone konkretne wytyczne dla pracowników odnośnie sposobu postępowania, gdy dojdzie do zakłucia lub zranienia

4

Szpital prowadzi cykliczną edukację (szkolenia indywidualne i ogólne) teoretyczne i praktyczne w zakresie zapobiegania zakłuciom i zranieniom

5

Szpital dba o prawidłową organizację pracy zespołu, która ma na celu zapobieganie zakłuciom i zranieniom

6

Szpital zapewnia przeprowadzenie prawidłowej utylizacji zużytego sprzętu medycznego

7

Rzetelnie prowadzony jest rejestr zakłuć i zranień oraz zdarzeń niepożądanych

8

Szpital każdorazowo prowadzi analizę okoliczności i przyczyn występowania zakłuć i zranień – adnotuje wszelkie przypadki

9

Szpital monitoruje stosowanie sprzętu bezpiecznego przez personel medyczny

10

Szpital zgłasza swoją gotowość do przystąpienia w przyszłości do ogólnopolskiego elektronicznego systemu ewidencji zakłuć i zranień wśród personelu medycznego