Formularz certyfikacji

Obecnie nie przyjmujemy zgłoszeń do Programu certyfikacyjnego “Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji, która odbędzie się na początku roku 2024.

Pytania do formularza certyfikacji szpitali chcących dołączyć do Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali

  Prosimy o przekazanie kontaktów do wywiadu w ramach programu certyfikacji

  1. Czy w ramach monitorowania bezpieczeństwa personelu placówki medycznej, prowadzony jest rejestr zranień pracowników ostrymi narzędziami/ekspozycji na materiał biologiczny?

  2. Czy w ramach monitorowania bezpieczeństwa personelu placówki medycznej, prowadzona jest ocena ryzyka narażenia na skażenia lekiem cytotoksycznym 1?

  1 Leki cytotoksyczne to grupa leków stosowanych w leczeniu nowotworów. Zalicza się tu leki cytostatyczne i przeciwnowotworowe takie jak przeciwciała monoklonalne, inhibitory kinazy tyrozynowej oraz celowaną immunoterapię. Chociaż nie wszystkie z tych leków mają właściwości cytotoksyczne to jednak dotychczasowa praktyka i doświadczenie wskazują, aby tę grupę traktować jako grupę leków cytotoksycznych. "Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego" - wydanie IV, 2018r.

  3. Jaki udział procentowy spośród całego stosowanego przez placówkę medyczną sprzętu medycznego stanowi sprzęt bezpieczny?

  4. Czy placówka medyczna stosuje do pobierania krwi pacjenta wyłącznie zamknięte systemy jako element najbardziej skutecznego postępowania z uzyskaniem materiału biologicznego do badań?

  4a. Proszę wymienić w jakich przypadkach nie są stosowane systemy zamknięte: (jeśli dotyczy)

  5. Czy w przypadku leków przeznaczonych do iniekcji, które produkowane są zarówno w ampułkach szklanych, jak i plastikowych, placówka medyczna decyduje się na wybór ampułek plastikowych, które minimalizują ryzyko zranień?

  6. Czy w przypadkach, w których nie ma możliwości użycia bezpiecznego sprzętu i konieczne jest zastosowanie ostrych narzędzi, placówka medyczna posiada procedury określające zasady właściwego używania tych narzędzi w celu zwiększenia ochrony pracowników przed ekspozycją na materiał biologiczny?

  7. Czy na każdym stanowisku pracy przeprowadzona jest ocena ryzyka zawodowego odnosząca się do zagrożeń czynnikami biologicznymi?

  8. Czy placówka medyczna ma opracowane, wdrożone, bieżąco monitorowane i aktualizowane procedury postępowania poekspozycyjnego na materiał biologiczny, umożliwiające niezwłoczne udzielenie poszkodowanemu pomocy medycznej, a także objęcie go profilaktyczną opieką zdrowotną po narażeniu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną?

  9. Czy placówka medyczna ma opracowane, wdrożone i egzekwowane procedury postępowania awaryjnego po skażeniu lekiem cytotoksycznym?

  10. Czy w placówce prowadzony jest katalog bezpiecznego sprzętu?

  11. Czy każde urządzenie stosowane w placówce posiada instrukcję użytkowania w języku polskim?

  12. Czy pracownicy zajmujący się utylizacją ostrego sprzętu medycznego oraz pracami porządkowymi posiadają procedury postępowania obejmujące określenie ryzyka zagrożenia oraz jego minimalizacji?

  13. Czy w podmiocie leczniczym odbywają się systematyczne szkolenia w zakresie ryzyka ekspozycji na materiał biologiczny podczas przeprowadzania procedur medycznych, zapobiegania im oraz postępowania poekspozycyjnego?

  14. Czy w szpitalu odbywają się szkolenia w zakresie ekspozycji na leki cytotoksyczne obejmujące procedury zapobiegania im oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych?

  15. Czy szkolenia są prowadzone:

  16. Czy na zakończenie szkolenia uczestnik dostaje materiały edukacyjne oraz kończy się ono weryfikacją jego wiedzy?

  17. Czy w placówce funkcjonuje imienny rejestr osób przeszkolonych?

  18. Czy w placówce odbywają się systematyczne szkolenia personelu medycznego odnośnie zwiększenia świadomości obowiązkowej rejestracji zranień ostrym sprzętem?

  19. Czy pracownicy placówki medycznej mają możliwość korzystania z certyfikowanych, bezpłatnych szkoleń w języku polskim na platformach e-learningowych, dostępnych nieprzerwanie przez całą dobę?

  20. Czy placówka medyczna stosuje wyłącznie kaniule bezpieczne?

  21. Czy placówka medyczna stosuje wyłącznie bezpieczne igły iniekcyjne?

  22. Czy placówka medyczna stosuje wyłącznie igły tępe do przygotowywania leków?

  23. Czy placówka medyczna stosuje do przygotowywania leków sprzęt bezpieczny?

  24. Czy placówka medyczna stosuje do przygotowywania leków cytotoksycznych systemy zamknięte?

  25. Czy leki cytotoksyczne podawane są przy użyciu systemów zamkniętych?