O autorach

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59), podlega ona ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Inspekcja kierowana jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego będącego centralnym organem administracji rządowej. Swoje zadania Główny Inspektor Sanitarny wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, centralnego urzędu administracji rządowej, którego organizację określa statut nadany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów. Zarządza również systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2014.1474).

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki (PTPAiIO) zostało zarejestrowane jako Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym w 1997 roku. Od momentu powołania Towarzystwa systematycznie zwiększa się liczba członków. Obecnie działa w 14 oddziałach regionalnych. Celem działania Towarzystwa jest przede wszystkim prowadzenie i popieranie działalności oświatowej i naukowej w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz specjalności pokrewnych.

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych zostało założone w 1998 r. Od tamtej pory Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa epidemiologicznego, określa standardy kształcenia podyplomowego w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego, inicjuje i promuje skuteczne rozwiązania w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych, integruje środowisko pielęgniarek epidemiologicznych oraz reprezentuje ich interesy.

Federacja Szpitali Polskich- Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości czy modelu działania. PFSz została założona w 2011 roku. Dziś należy do niej w charakterze członków zwyczajnych ponad 210 szpitali z obszaru całego kraju. PFSz ma podpisane porozumienia o współpracy z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali. Network PFSz obejmuje ponad 450 szpitali.

Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali. PFSz działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa.