O deklaracji

Deklaracja Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali

Wsłuchując się w głosy środowiska medycznego oraz biorąc pod uwagę powyższe informacje, pragniemy Państwa zaprosić do Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, której priorytetem jest zredukowanie liczby przypadków ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny, spowodowany zranieniami i zakłuciami podczas codziennej pracy. To właśnie personel pielęgniarski, którego praca opiera się na używaniu sprzętu medycznego takiego jak np. igły czy skalpele, jest najbardziej narażony na ekspozycję zawodową. Niestety, jak wynika z raportu „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w Polskich szpitalach”, blisko 70% personelu medycznego zraniła się nawet do 5 razy podczas swojego stażu pracy, z czego 40% nie zgłosiło takiego zdarzenia przełożonym.

Deklaracja „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”, to inicjatywa Koalicji, która została przygotowana w oparciu o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej, dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej oraz wytycznych przygotowanych przez ministerialny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych wydanych na łamach zeszytów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Zachęcamy do podpisania dokumentu oraz wprowadzenia i przestrzegania zasad zawartych w deklaracji, które nie tylko poprawią bezpieczeństwo pracy personelu pielęgniarskiego, ale również pacjentów.

Kluczową kwestią dla zapobiegania tego typu sytuacjom, jest edukacja personelu na temat ryzyka, które niesie za sobą zakłucie, czy też zranienie się sprzętem medycznym. Dodatkowo, istotnym elementem jest podkreślenie, że dla dobra pracownika, jak i pacjenta, obowiązkiem jest zgłaszanie przypadków ekspozycji zawodowej. To pozwoli na zapewnienie służbie zdrowia lepszego dostępu do bezpiecznych rozwiązań.

Serdecznie zachęcamy do dołączenia do Koalicji oraz złożenia podpisów pod załączoną deklaracją.

Podpisz deklaracje