O projekcie

Certyfikat ,,Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” 

O przyznaniu certyfikatu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” decyduje Rada Ekspertów Programu, czyli zespół praktyków, naukowców, naukowczyń oraz przedstawicieli i przedstawicielek towarzystw medycznych. Ocena ta obejmuje sprawdzenie wskazanych warunków formalnych do spełnienia oraz kompletność formularza przesłanego przez uczestnika zgłoszenia. Wyróżnione przez Radę Ekspertów placówki medyczne zostaną poinformowane o otrzymaniu certyfikatu drogą telefoniczną oraz mailową, do października 2023 roku. Certyfikat zostanie wydany na 2 lata z możliwością recertyfikacji po podanym terminie.

Dowód najwyższych standardów

Certyfikat sygnowany przez członków Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali to świadectwo wysokich standardów bezpieczeństwa w placówkach i potwierdzenie podjęcia działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy personelu medycznego. Certyfikat jest jednocześnie wyrazem uznania dla wysokich kwalifikacji personelu i efektywnego zarządzania. Jakość wykonywanych usług zależy między innymi od wykorzystywanego sprzętu oraz od zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom przy wykonywaniu procedur medycznych.

Deklaracja Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali

Wsłuchując się w głosy środowiska medycznego oraz biorąc pod uwagę powyższe informacje, pragniemy Państwa zaprosić do Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, której priorytetem jest zredukowanie liczby przypadków ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny, spowodowany zranieniami i zakłuciami podczas codziennej pracy. To właśnie personel pielęgniarski, którego praca opiera się na używaniu sprzętu medycznego takiego jak np. igły czy skalpele, jest najbardziej narażony na ekspozycję zawodową. Niestety, jak wynika z raportu „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w Polskich szpitalach”, blisko 70% personelu medycznego zraniła się nawet do 5 razy podczas swojego stażu pracy, z czego 40% nie zgłosiło takiego zdarzenia przełożonym.

Deklaracja „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, to inicjatywa Koalicji, która została przygotowana w oparciu o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej, dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej oraz wytycznych przygotowanych przez ministerialny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych wydanych na łamach zeszytów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Zachęcamy do podpisania dokumentu oraz wprowadzenia i przestrzegania zasad zawartych w deklaracji, które nie tylko poprawią bezpieczeństwo pracy personelu pielęgniarskiego, ale również pacjentów.

Kluczową kwestią dla zapobiegania tego typu sytuacjom, jest edukacja personelu na temat ryzyka, które niesie za sobą zakłucie, czy też zranienie się sprzętem medycznym. Dodatkowo, istotnym elementem jest podkreślenie, że dla dobra pracownika, jak i pacjenta, obowiązkiem jest zgłaszanie przypadków ekspozycji zawodowej. To pozwoli na zapewnienie służbie zdrowia lepszego dostępu do bezpiecznych rozwiązań.

Serdecznie zachęcamy do dołączenia do Koalicji oraz złożenia podpisów pod załączoną deklaracją.