Aktualności › Rusza druga w Polsce certyfikacja bezpieczeństwa i jakości szpitali

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali ogłasza drugą w Polsce certyfikację bezpieczeństwa i jakości szpitali. Placówka medyczna, która spełni wymogi, otrzyma certyfikat poświadczający najwyższe europejskie standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości. O dokument certyfikacyjny mogą ubiegać się placówki, które podpisały deklarację ,,Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” oraz wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Koalicji do 31 marca 2023 roku.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i higienę pracy, zredukowanie liczby incydentów związanych z narażeniem na m.in.: kontakt z toksycznymi substancjami zwartymi np. w lekach onkologicznych lub materiałem zakaźnym, powinno stać się priorytetem dla pracowników i pracodawców służby zdrowia. Przyczyn niepożądanych zdarzeń można upatrywać w deficycie bezpiecznego sprzętu medycznego w szpitalach. Ze względu na specyfikę pracy personel medyczny jest narażony na kontakt m.in.: z materiałem biologicznym. Według danych WHO wśród zakażeń u kadry medycznej dominuje WZW typu C (39%) oraz WZW typu B (37%), zaś 4,4% stanowią zakażenia wirusem HIV.[1]

Jak uzyskać certyfikat?

O przyznaniu certyfikatu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” decyduje Rada Ekspertów Programu, czyli zespół praktyków, naukowców, naukowczyń oraz przedstawicieli i przedstawicielek towarzystw medycznych. Ocena ta obejmuje sprawdzenie wskazanych warunków formalnych do spełnienia oraz kompletność formularza przesłanego przez uczestnika zgłoszenia. Wyróżnione przez Radę Ekspertów placówki medyczne zostaną poinformowane o otrzymaniu certyfikatu drogą telefoniczną oraz mailową, do października 2023 roku. Certyfikat zostanie wydany na 2 lata z możliwością recertyfikacji po podanym terminie. Regulamin całego procesu dostępny jest na stronie https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/

Dowód najwyższych standardów

Certyfikat sygnowany przez członków Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali to świadectwo wysokich standardów bezpieczeństwa w placówkach i potwierdzenie podjęcia działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy personelu medycznego. Certyfikat jest jednocześnie wyrazem uznania dla wysokich kwalifikacji personelu i efektywnego zarządzania. Jakość wykonywanych usług zależy między innymi od wykorzystywanego sprzętu oraz od zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom przy wykonywaniu procedur medycznych.

Podsumowanie I edycji certyfikacji

Eliminacja zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy w placówkach medycznych i na oddziałach szpitalnych przekłada się na zapewnienie odpowiedniej opieki pacjentom, a także przyczynia się do zmniejszenia kosztów testowania, kwarantanny oraz absencji pracowników. Zmiana procedur, które wpłyną na bezpieczeństwo personelu, jest od początku priorytetem działania Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali. W celu edukacji, a także promowania placówek medycznych, które spełniają najwyższe standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa, Rada Ekspertów opracowała dokument deklaracji, pod którym podpisało się już blisko 100 szpitali z całej Polski, a także program certyfikacyjny „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, którego pierwsza edycja właśnie dobiegła końca. Aż 63 placówki medyczne z całej Polski wzięły udział w projekcie weryfikacji kryteriów certyfikacyjnych. W pierwszej edycji Certyfikat przyznano 52 instytucjom. Mamy nadzieję, że to okaże się kamieniem milowym w ustanawianiu standardów bezpieczeństwa i jakości w polskich szpitalach.

Główne wnioski dotyczące bezpieczeństwa w polskich szpitalach pokazały, że Prawie 1/3 placówek medycznych wskazała, że sprzęt bezpieczny stanowi w ich przypadku maksymalnie 15%. Ponad połowa szpitali nie szkoli pracowników w zakresie ekspozycji na leki cytotoksyczne obejmujące procedury zapobiegania im oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Prawie połowa szpitali korzysta ze sprzętu bezpiecznego w przygotowywaniu minimum 50% leków, przy czym 16% szpitali w ogóle nie używa sprzętu bezpiecznego przy procedurze przygotowywania leków. Ponad połowa szpitali korzysta z zamkniętych systemów do podawania leków cytotoksycznych w praktycznie każdym przypadku. Natomiast prawie 30% szpitali w ogóle nie korzysta z zamkniętych systemów w zakresie przygotowywania leków cytotoksycznych.

Raport „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”

Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali opracowała raport „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent” zawierający podsumowanie I edycji programu certyfikacyjnego. Niniejszy dokument powstał w oparciu o działania Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, w skład której wchodzą specjaliści z różnych obszarów medycyny. Program objęły patronatem najważniejsze organizacje i instytucje branży medycznej w Polsce, między innymi Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali oraz Naczelna Izba Lekarska.

Rada Ekspertów

Misją Rady jest prowadzenie dialogu zarówno ze szpitalami jak i instytucjami państwowymi. Efektywna współpraca wszystkich środowisk pozwoli na podejmowanie działań, w zakresie zredukowania ilości zakłuć i zranień oraz podniesie standardów bezpieczeństwa w placówkach medycznych. W skład Rady wchodzą wybitni eksperci, krajowi konsultanci, specjaliści ze środowiska medycznego, którzy mają rozległą wiedzę medyczną oraz znają problematykę bezpieczeństwa pracowników medycznych i pacjentów z własnego doświadczenia.

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Głównym projektem koalicji jest program Deklaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się polskie placówki medyczne, przestrzegające zaleceń zawartych w Deklaracji. W poprzednim roku do Koalicji dołączyło ponad 40 instytucji(szpitali, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, centrów zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych), w tym roku liczba zgłoszeń wynosi 48. Patronat nad projektem objęły: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.


[1] Implementacja dyrektywy rady 2010/32/ue w polskich szpitalach, Raport dostępny pod adresem: RAPORT-BADAN-O-ZAKLUCIACH_PTPAiIO.pdf (nipip.pl)