Aktualności › Zaproszenie do podpisu pod Deklaracją

Dyrekcja Szpitala

Szanowni Państwo,

w imieniu Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali pragniemy Państwa zaprosić do podpisu pod Deklaracją „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, której priorytetem jest zredukowanie liczby przypadków ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny oraz poprawa bezpieczeństwa zarówno personelu medycznego jak i pacjentów.

Jak wynika z raportu „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w Polskich szpitalach”, w Polsce dochodzi do około 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Blisko 70% personelu medycznego zraniła się nawet do 5 razy podczas swojego stażu pracy, z czego 40% nie zgłosiło takiego zdarzenia przełożonym. Ze względu na wciąż zbyt małą ilość bezpiecznego sprzętu dostępnego w szpitalach, personel medyczny narażony jest na kontakt
z materiałem biologicznym, który może stwarzać ryzyko zakażenia WZW typu B, WZW typu C oraz HIV. Do ekspozycji i zdarzeń niepożądanych dochodzi również podczas procedur cewnikowania oraz podawania pacjentom leków przeciwnowotworowych.

W Unii Europejskiej wdrażane są obecnie założenia przyjętego przez Komisję Europejską dokumentu „Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027. Bezpieczeństwo
i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy”
. Ramy te określają szereg działań wymaganych
w celu poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników krajów członkowskich UE w najbliższych pięciu latach. Obejmują one także aktualizację opracowanie odpowiednich przepisów poprawiających bezpieczeństwo pracowników szpitali i zakładają szersze wykorzystanie sprzętu bezpiecznego.

Głównym celem Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, którą współtworzą m.in. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej, jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy. Misją Koalicji i celem zaproszenia Państwa do bycia sygnatariuszami dokumentu Deklaracji jest promowanie wykorzystania bezpiecznego sprzętu w szpitalach oraz zachęcenie do wdrażania wytycznych i procedur zapobiegających narażeniu pracowników ochrony zdrowia i pacjentów na zdarzenia niepożądane, ekspozycję na materiał biologiczny oraz zakłucia i zranienia.

Deklaracja „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” została przygotowana w oparciu o stanowisko członków Rady Naukowej projektu, Dyrektywę Rady Unii Europejskiej, dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej oraz wytycznych przygotowanych przez ministerialny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych wydanych na łamach zeszytów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Zainfekowanie personelu poważnymi chorobami zakaźnymi przyczyniają się m.in. do absencji w pracy, dłuższej rekonwalescencji chorych oraz generuje dodatkowe koszty dla szpitali, dlatego niezwykle ważne i potrzebne są rozwiązania, zwiększające świadomość nieodzowności dostępu do bezpiecznego sprzętu medycznego. Dodatkowo, istotnym elementem jest podkreślenie, że dla dobra pracownika, jak i pacjenta, obowiązkiem jest zgłaszanie przypadków ekspozycji zawodowej.

Zachęcamy Państwa do podpisania dokumentu oraz wprowadzenia i przestrzegania zasad zawartych w Deklaracji, które nie tylko poprawią bezpieczeństwo pracy personelu pielęgniarskiego, ale również pacjentów. Więcej informacji na temat Deklaracji oraz formularz, gdzie mogą Państwo złożyć podpis, znajduje się na stronie: Podpisz deklarację | Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent (deklaracja-bezpiecznyszpital.pl)

Deklaracja Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali
„Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”

 1. Szpital stosuje definicję sprzętu bezpiecznego zgodnie z rekomendacjami PSPE[1].
 2. Szpital zobowiązany jest do oceny ryzyka wystąpienia ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny w opisie stanowiska pracy oraz określenia, czy na danym stanowisku konieczne/rekomendowane jest używanie sprzętu bezpiecznego, takiego jak np. igły iniekcyjne, cewniki naczyniowe, systemy zamknięte do pobierania krwi, systemy zamknięte do przygotowywania i podaży leków niebezpiecznych.
 3. Szpital obliguje się do zapewnienia środków eliminujących lub ograniczających stopień narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny przez personel medyczny dla wszystkich stanowisk, które tego wymagają.
 4. Szpital ma opracowane i wdrożone procedury postępowania poekspozycyjnego dla pracowników odnośnie sposobu postepowania, kiedy dojdzie do ekspozycji na materiał biologiczny.
 5. Szpital prowadzi cykliczną edukację (szkolenia wstępne i przypominające) w zakresie zapobiegania ekspozycji na materiał biologiczny, infuzji leków, obsługi systemów zamkniętych.
 6. Szpital wdraża rozwiązania organizacyjne mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny.
 7. Szpital zapewnia przeprowadzenie prawidłowej utylizacji zużytego sprzętu medycznego, zgodnie z podpisaną umową z odbiorcą odpadów medycznych.
 8. W podmiocie medycznym prowadzony jest rejestr wszystkich zranień i zakłuć, w tym związanych z kontaktem potencjalnie zakaźnym.
 9. Szpital monitoruje poziom zakupów oraz faktyczne wykorzystanie sprzętu bezpiecznego na terenie jednostki.
 10. Szpital monitoruje powikłania występujące u pacjentów, np. odcewnikowe zakażenie krwi.
 11. Szpital zgłasza swoją gotowość do przystąpienia w przyszłości do ogólnopolskiego elektronicznego systemu ewidencji zakłuć i zranień wśród personelu medycznego.

Paweł Witt

Prezes Rady Naukowej
Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali

[1] „Wytyczne techniczne dotyczące zakłuć i zranień”, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, 2021